Több mint félmilliárd forint támogatás érkezik az NYME szombathelyi karaira

2015.04.24. 21:54

A duális mérnökképzésre és tehetséggondozásra lehet fordítani a pénzt.

A nyugat-dunántúli régió jelentős felsőoktatási fejlesztésekhez kapott kiemelt lehetőséget a Nyugat-Magyarországi Egyetem pályázatával. Erről Faragó Sándor rektor és Dinnyés Álmos kancellár közleményben tájékoztatta lapunkat.

Jelentős anyagi támogatást kaptak a szombathelyi duális gépészmérnök-képzés, együttműködve kiemelt járműipari központ gazdasági hálózatával, valamint a NymE Talentum Műhely - a tudományért és tehetségekért programjai az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázaton. A szombathelyi projekthez 384 840 000 ft, a soproni megvalósításhoz 155 159 460 ft. összegű támogatást ítéltek oda.

A szombathelyi program feladata, hogy a Nyugat-Pannon Térség gazdasági szereplőinek elvárásaihoz, a térség társadalmi céljaihoz igazodva megteremtse a szombathelyi Gépészmérnöki BSc képzés területén a duális képzési rendszer alapjait, a nemzetközi, és hazai duális képzések tapasztalatainak felhasználásával. Ilyen módon járuljon hozzá az Egyetem a konzorcium tagjai és az együttműködő partnerek gazdasági fejlődésben vállalt szerepének erősítéséhez, a regionális-térségi munkaerő-piaci igényeihez. A projekt indokoltságát elsősorban a térségben megjelenő gépipari-, autóipari gyártókapacitás erőforrás- illetve kompetenciaszívó hatása adja. Az európai szintű fejlesztési stratégiák és a Kormány szándékával egybevág a gazdaság fejlődéséből adódó munkaerő-szükséglet minőségi és mennyiségi összetételének a változása. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem, a térség települései, iparvállalatai, és érdekképviseleti szervei és a regionális kormányzati intézmények megalakították a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központot, melynek küldetése a térségben már jelenlévő, valamint betelepedni kívánó vállalatok számára olyan gazdasági és társadalmi környezet biztosítása, amely versenyképes hátteret jelent a tartós jelenlét kiépítésére. A Kormány a „Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról” kormányhatározatban erősítette meg ezeket a törekvéseket.

A tervezett gépészmérnöki szak elindításáról szintén közösen döntöttek a térség meghatározó iparvállalatai, az Egyetem és Szombathely MJV Önkormányzata. Duális rendszer kialakítása és bevezetése, különös figyelemmel a munkaerőpiaci- és gyakorlat-orientáltságra, kiemelt cél a gépészmérnök-képzés területén. Ehhez kapcsolódóan moduláris képzési rendszer kialakítására kerül sor, mely biztosítja a hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatra épülő, önálló részterületi képzettség megszerzését is. További cél a Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ létrehozásával a térségműszaki K+F+I tevékenység intézményi hátterének a megteremtése.

A Nyugat-magyarországi Egyetem kormányzati, szak- és felnőttképzési, valamint a gazdasági szereplőkkel való együttműködésének erősítése érdekében a szakképzéseket, a felnőttképzéseket és a felsőoktatási képzéseket összhangban kívánjuk hozni, hogy egymást segítve tudjanak működni, még szorosabb kapcsolatot  kialakítva az érintett intézményekkel. A projekt keretében komplex és átfogó intézmény-, és szolgáltatásfejlesztésre kerül sor a hallgatók teljesebb kiszolgálása érdekében. A konzorciumi és együttműködő partnerekkel közösen olyan módszertan kialakítására kerül sor, melynek alkalmazásával a felsőoktatásból lemorzsolódó hallgatók a megszerzett tudást a felnőttképzési rendszer keretein belül hasznosítják, elismertethetik. A projekt elősegíteni kívánja az EU2020-as célok közül a munkahellyel rendelkezők arányának, valamint a felsőfokú oklevelet szerzettek arányának növelését olyan módon is, hogy külön figyelmet fordít a gépészmérnökképzésből való lemorzsolódás csökkentésére.

A következő jó hír: az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a „NymE Talentum Műhely - a tudományért és tehetségekért a Nyugat-magyarországi Egyetemen” című pályázatért  a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 155 159 460 Ft összegű támogatást ítélt oda a Nyugat-magyarországi Egyetemnek. A támogatásra ítélt projekt azt a szakmai munkát folytatja, amely a „TALENTUM Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen” című átfogó tehetséggondozási projekt keretében 2011-2013 között valósult meg a Nyugat-magyarországi Egyetemen,  710 millió forint támogatási keretből. 

A projekt általános célja olyan komplex feltételek megteremtése az Egyetemen, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, és közösségi tudományos fejlődésre. Feladat továbbá az Egyetem belső megújulásának támogatása a minőségi tudományos utánpótlás-nevelés, kutatói bázis – mint hosszú távú cél – érdekében. A megvalósítás során cél, hogy az Egyetem tehetséggondozó műhelyeinek (doktori iskolák, szakmai műhelyek, TDK körök, szakkollégiumok) összehangolt fejlesztése valósuljon meg: a tehetségek egyéni fejlődési lehetőséget kapjanak, a tehetségeket a tudományos pálya felé orientálják. A hallgatókat arra kívánjuk ösztönözni, hogy mielőbb bekapcsolódjanak a tudományos kutatásokba, eredményeiket tudományos diákköri konferenciákon (TDK) mutassák be, csatlakozzanak a szakkollégiumokhoz, a legkiválóbbak jelentkezzenek a doktori képzésre. Az Egyetem komplex képzési struktúrájából adódóan több karon is folyik művészeti képzés (zenei, képzőművészeti, iparművészeti, irodalmi). A tehetséggondozást az Egyetem interdiszciplinárisan is felvállalja, azaz művészeti tevékenységet végző szakkollégiumaiban a tudományos munkában tehetséges hallgatók számára művészi kibontakozásukat is segíteni kívánja.

A kitűzött célokhoz igazodva a fő tevékenység a humán erőforrás fejlesztés a K+F projektekben való részvétel erősítésén keresztül. Ahhoz, hogy a hallgatókat, doktoranduszokat, fiatal kutatókat további tudományos tevékenységre ösztönözzük, ösztöndíjakat kívánunk biztosítani a számukra a kutatáshoz, a publikáláshoz, a konferencia részvételhez. A humán erőforrás fejlesztés részeként támogatjuk a felkészítő tevékenységeket, az extrakurrikuláris, ismeretterjesztő programok megvalósítását.

A doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése érdekében kiváló oktató-kutatókat, potenciális törzstag jelölteket, illetve vállalati és gyakorlati szakembereket fogunk bevonni a képzési és témavezetői rendszerbe. A doktoranduszok által végzett K+F projektek eredményessége érdekében hazai és nemzetközi megmérettetések, konferencia részvételek támogatását is ösztönözni kívánjuk. A doktoranduszok kutatásához kutatási asszisztenciát, nemzetközi szakkönyveket, szakmai folyóiratok, publikációkat, kutatási segédeszközöket  biztosítunk. 

A szakmai fejlődést elősegítő képzési programok fejlesztése keretében extrakurrikuláris képzések kialakítása és szervezése valósul meg, elsősorban a szakkollégiumi keretek között, hazai és külföldi neves vendégelőadók bevonásával. Az intézmények közötti együttműködések bővítése érdekében képzési és hallgatói kutatási hálózatok kiépítésére, valamint a már meglévő hálózatok erősítésére kerül sor, elsősorban a szakkollégiumi és a tudományos diákköri keretek között.

Az önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló szakkollégiumi rendszerben a programok egy része nyitott lesz az érdeklődő középiskolások számára, hogy megismerhessék az egyetemen zajló képzési és kutatási munkát. Szakkollégiumi tréningeket, szakmai tanulmányutakat szervezünk a kiemelkedő képességű hallgatók tudományos feladatokra történő felkészítése érdekében, valamint a szociális és a kommunikációs kompetenciák erősítésére.

A tudományos diákköri munkát szolgáló programok tartalmi kibővítése (pl. TDK), szervezői team-munka fejlesztése, támogatók bevonása, kapcsolódó hálózatfejlesztés, a kiemelkedő tudományos eredmények bemutatása pl. tudományos diákköri konferenciákon -  mind a tevékenységek részét képezik.

Sor kerül tudományos és K+F, valamint innovációs versenyek szervezésére is. A projekt tevékenységek között hangsúlyos szerepet kap a társadalmi hasznosítás, a tudás disszeminációja. Az új tudományos és innovációs eredmények népszerűsítésére, ismeretterjesztő programokra kerül majd sor  konferenciák, műhelymunkák szervezésével. Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő kiállításokat, bemutatókat, eseményeket mutatunk be, kiemelten a középiskolai tanulóknak. 

A tervezett programok során valamennyi érdekelt, az oktatási és gazdasági területen működő résztvevők színvonalas szakmai munkájára, kreatív tevékenységére lesz szükség. Valamennyiünk érdeke, hogy együttesen érjük el: a Nyugat-magyarországi Egyetem kiemelkedő eredményeivel, értékteremtő módon járuljon hozzá a tudásalapú gazdaság megvalósításához.

.