Hirdetés

Változások a gépjármű ügyintézésben (a szombathelyi okmányiroda közleménye)

2010.06.23. 14:06

2010. július 1. napjától azon járművek vonatkozásában, amelyek szerepelnek a közúti közlekedési nyilvántartásban - a tulajdonjog illetve üzembetartó személyének változása esetén – az okmányirodák csak olyan teljes bizonyító erejű (eredeti példányú) magánokiratot fogadhatnak el, amelyek tartalmazzák a 304/2009.(XII.22.) Korm. rendeletben előírt kötelező tartalmi elemeket.

Hirdetés

Változások a gépjármű ügyintézésben
 

 
 
E kötelező tartalmi elemek:
 
-          a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása,
-          a jármű rendszáma, alvázszáma és gyártmány adatai,
-          az érintett felek személyazonosító adatai, a személyazonosságot igazoló okmány sorszám adata, valamin lakcímadatok, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék- illetőleg nyilvántartási száma,
-          a jármű okmányainak (forgalmi engedély, törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadás-átvételének ténye, időpontja,
-          a járműnek a vevő/ vagy üzembentartó birtokába kerülési időpontja,
-          a jogügylet hatályba lépésének napja,
-          a felek nyilatkozata arról, hogy mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedésigazgatási hatóságnál a jogszabályban meghatározott határidőn belül,
-          a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve a bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
 
A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az eladónak (vagy meghatalmazottjának) a jogügylet hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül, míg a vevőnek (vagy meghatalmazottjának) 15 napon belül kell benyújtani az okmányirodába. Az üzembentartó személyében történő változást a tulajdonosnak (vagy meghatalmazottjának) kell a jogügylet hatályba lépését követő 15 napon belül az okmányirodához bejelentenie.
 
Amennyiben a magánokirat nem felel meg a hivatkozott jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek, akkor 2010. július 1. napjától az eljáró hatóságnak a változás nyilvántartásba történő bejegyzését el kell utasítania.
 
Az Okmányiroda elkészítette azokat a nyomtatványmintákat, amelyek megkönnyítik az adásvételi szerződések, illetve üzembentartó személyében történő változásokat rögzítő magánokiratok elkészítését. E nyomtatvány minták az Okmányiroda portáján vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán térítésmentesen beszerezhetőek, illetve a www.szombathely.hu honlapról letölthetőek. E nyomtatványminták használata nem kötelező, csak segítségképpen szeretnénk ügyfeleink rendelkezésére bocsátani. A fentiekben részletezett tartalmi elemeket azonban minden ez ügyben benyújtott magánokiratnak tartalmaznia kell.
 
Figyelem! A kormányrendelet előírásai nem vonatkoznak azokra az új vagy használt járművekre, amelyeket például külföldről hoznak be és még nem szerepelnek a közlekedési nyilvántartásban. Nem vonatkozik továbbá a jogszabály azokra az esetekre sem, amikor a tulajdonjog v. az üzembentartó személyének változása közokiraton alapul (pl. bírósági ítélet, közjegyzői hagyatékátadó végzés, ingóárverési jegyzőkönyv stb.) Végül nem vonatkozik azokra a magánokiratokra sem, amelyek a jogszabály hatályba lépését megelőzően, vagyis 2010. január 1. előtt keletkeztek.
 
Szombathely, 2010. június 22.
 
 dr. Németh Adrienn                                                                                     okmányiroda vezető