Szilveszteri petárdák, tűzijátékok egyéb pirotechnikák (tudnivalók)

2009.12.22. 09:52

Tekintettel a közelgő ünnepekre, karácsonyra, szilveszterre és az ezzel kapcsolatos hazai gyakorlatra, a Vas megyei rendőrség és a katasztrófavédelem összefoglalta legfontosabb tudnivalókat.

 

A megyei rendőr-főkapitányság és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a pirotechnikai termékek szilveszteri árusításával, tárolásával és felhasználásával kapcsolatban az alábbiakra hívja fel a figyelmet.Általános szabályok:

A pirotechnikai termék gyártását, forgalmazását, tárolását (bértárolását), felhasználását, kiállítását a tevékenység helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság engedélyezi.

A pirotechnikai tevékenység engedélyezési eljárásában első fokon a tevékenység helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakhatóságként vesz részt.

Magánszemély csak játékos pirotechnikai terméket, valamint december 28-31. közötti időtartamban kisés közepes tűzijáték terméket (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és a római gyertya kivételével) birtokolhat, tárolhat, használhat fel.A IV-es pirotechnikai osztályba tartozó (nagy tűzijáték) termékek szilveszterkor is csak rendőrhatósági engedély birtokában használhatók fel!Magánszemély petárdát nem birtokolhat!

A pirotechnikai tevékenység nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti

a/ az emberek és állatok életét, testi épségét, egészségét;

b/ az emberek vagyonát,

c/ a természeti és az épített környezetet.

- A pirotechnikai tevékenység nem sérthetia tűzvédelmi szabályokat.

- Tűz és robbanásveszélyes helyen helyen és repülőtéren pirotechnikai terméket felhasználni.

- A játékos pirotechnikai termék kivételével tilos pirotechnikai terméket külterületi védett természeti területen felhasználni.

- Az életet, testi épséget, egészséget, illetve a vagyonbiztonságot sértő vagy veszélyeztető

pirotechnikai tevékenység megkezdését, folytatását a rendőrség megtiltja.

- Pirotechnikai termék jogosulatlan birtoklása, illetve felhasználása esetén a rendőrség intézkedik a jogosulatlan birtoklás és felhasználás megakadályozására.

- A szabadon birtokolható pirotechnikai termékek kivételével a talált pirotechnikai terméket haladéktalanul be kell jelenteni a rendőrségnek

- Az I–II-III. pirotechnikai osztályba sorolt pirotechnikai terméket vagy a pirotechnikai termékek legkisebb egységcsomagját olyan magyar nyelvű, közérthető és jól olvasható címkével és felirattal (a kisbetűs jelek magassága 1,5 mm vagy annál nagyobb) kell a terméktől elválaszthatatlan módon ellátni az Fgytv. és e rendelet címkézésére vonatkozó szabályai szerint, amely legalább a következőket tartalmazza:

a) a gyártó/importáló vagy forgalmazó nevét, címét és telefonszámát;

b) a pirotechnikai termék nevét, gyártmány kódját;

c)a pirotechnikai termék osztályba sorolásának számát (I. vagy II. és III. osztály), MSZ EN 14035/2004 számú szabványsorozatnak való megfelelőséget;

d) hatóanyag-tartalom nettó súlyát;

e) a gyártás időpontját (év, hónap);

f) a gyártási vagy forgalmazási engedély számát;

g) a felhasználhatóság időtartamát;

h) tűzveszélyességi osztály megjelölését;

i) közérthető magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést.

A játékos pirotechnikai termékre (I. pirotechnikai osztály) vonatkozó különös szabályok:

- A játékos pirotechnikai terméket – a petárda kivételével - 14. életévüket betöltött személyek engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 1 kg bruttó tömegig tárolhatják és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.

- A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel játékos pirotechnikai terméket.

- A hibás vagy lejárt szavatosságú játékos pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.A kis és közepes tűzijáték termékre II.; III. pirotechnikai osztály (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és a római gyertya kivételével) vonatkozó különös szabályok:

- Kis és közepes tűzijáték terméket (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és a római gyertya kivételével)– a petárda kivételével – nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 3 kg bruttó tömegig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint december 31-én 18.00 órától január 1-jén 06.00 óráig engedélye nélkül is felhasználhatják.

- A kis és közepes tűzijáték termék (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és a római gyertya kivételével)használati utasításának tartalmaznia kell az engedély nélküli felhasználhatóság időtartamát.

- Pirotechnikai terméket csak hatósági erngedéllyel rendelkező, legális árusító helyen vásároljanak. A legális forgalmazási helyeken szakképzett pirotechnikus dolgozik, aki felvilágosítást adhat a termék használatáról.

- Az illegális árusoktó vásárolt termékek minősége nem ellenőrzött, a termékekről a magyar nyelvű használati útmutató általában hiányzik, ezért az elműködtetésük balesetet okozhat.

- A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő által visszaadott ki tűzijáték terméket január 5-ig a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki ezt köteles térítés nélkül visszavenni.

Tárolás:

- Magánszemélyek által szabadon felhasználható és tárolható pirotechnikai termékekre vonatkozó tárolási előírások:

a) pirotechnikai termékek más tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolhatók,

b) el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos,

c) lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani,

d) tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad,

e)minden pirotechnikai terméket úgy kell tárolni, hogy az a károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől védve legyen, az akaratlan gyújtástól védve kell szállítani,

f) elnedvesedett és utána kiszáradt vagy egyéb okok miatt sérült burkolatú pirotechnikai termékeket, valamint olyan pirotechnikai termékeket, amelyeken szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől azonnal el kell különíteni, az ilyen hibás terméket felhasználni tilos,

g) a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad,

h) a közvetlen (kézi) gyújtással szerelt terméket csak a gyújtóhelyet borító védősapkával (védőburkolattal) szabad mozgatni és szállítani.

- Lakásbana szabadon birtokolható játékos pirotechnikai termékekből (I-es pirotechnikai osztály) 1 kg bruttó tömeg tárolható, míg a kis és közepes tűzijáték termékekből II-es, III-as pirotechnikai osztály (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és a római gyertya kivételével) 3 kg bruttó tömegmennyiség tárolható, de csak a december 28-31. közötti időszakban.Felhasználás:

- A pirotechnikai termékeket a használati útmutatónak megfelelően szabad felhasználni.

- A játékos pirotechnikai, a kis és közepes tűzijáték termékek (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és a római gyertya kivételével)közintézményben, középületben, sportlétesítményben, repülőtéren és „A”; „B” vagy „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen csak szakképzett pirotechnikus irányításával használható fel.

- A pirotechnikai termék elműködtetése során a felhasználón kívül más személy, éghető anyag a termék környezetében és a kilövési irányban, visszahullási területen ne tartózkodjon.

- A játékos pirotechnikai, a kis és közepes tűzijáték termékek (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és a római gyertya kivételével) tömegközlekedési eszközön nem használhatók fel és csak zárt csomagolásban szállíthatók.

- Tilos olyan helyen pirotechnikai terméket felhasználni, ahol a tevékenység tüzet vagy robbanást okozhat.

- Nagyobb termékfelhasználás esetén az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket kell biztosítani.

- A tevékenység befejezése után a felhasználónak a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálnia, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

- Rakétáknál rendkívül fontos, hogy csak szélcsendben használhatóak fel, mivel a termék nagy magasságban irányt változtathat, a széllel szembefordulva nem várt helyen elműködhet. Továbbá a rakétánál figyelembe kell venni, hogy a vezetőpálca visszahullik az elműködés során, amely balesetveszélyt okozhat.

A szabálysértési törvény szankcionálja a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértések elkövetését.

- Aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

- Aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

- Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a fentiekben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni.Az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Dr. Halmosi Zsolt
r. ddtbk. sk.

Palkó Imre sk.
Főkapitány Igazgató
 

.