Pedagógusnap 2010: szombathelyi díjazottak

2010.06.04. 20:48

Kiosztották Szombathelyen a város hagyományos pedagógusnapi díjait.

 
Szombathely Oktatásügyének Segítéséért díj

Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj adományozható annak az oktató-nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.
 
Kapták:
 
Bódi Jánosné, a Gothard Jenő Általános Iskola gazdasági vezetője
Endrész Lívia, a Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium iskolatitkára
Horváthné Süle Veronika, a Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda óvodatitkára
Milánkovichné Perom Zsuzsanna, a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium személy és munkaügyi vezetője
Papp Józsefné, a Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium gazdasági vezetője
 
 
Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj

A Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiség-formálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.
 
II. fokozatát kapták:
 
Birosz Pál, a adi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskola gyakorlati oktatásvezetője
Horváthné Tóth Tímea, a Neumann János Általános Iskola tanítója
Hende Tamás, a Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium tanára
Kálmán Istvánné, a Losonc Utcai Óvoda óvodapedagógusa
Polyák Judit Júlia, a Barátság Óvoda óvodapedagógusa
Putz Margit, a Gépipari, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium tanára
Schatzl Attiláné, az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ gyógypedagógusa
Tomposné Sümegi Andrea,, a Napsugár Óvoda óvodapedagógusa
 
 
I. fokozatát kapták:
 
Ávár Lászlóné, a Mesevár Óvoda Óvodavezetője
Bognár Rita, a Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zongora tanszakvezetője
Dr. Füredi Árpádné, a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára, munkaközösség vezetője
Kerekes Ferencné, a Gothard Jenő Általános Iskola gyógypedagógusa
Lukácsné Varga Edit, a Szűrcsapó Óvoda óvodapedagógusa      
Marosfalviné Pécz Judit, a Kanizsai Dorottya Gimnázium igazgatóhelyettese
Stefanicsné Bőhm Katalin, a Paragvári Utcai Általános Iskola tanára, munkaközösség-vezetője
Szinetárné Márkus Teréz, a Nagy Lajos Gimnázium tanára
 
 
Szombathely Oktatásügyéért-díj

Szombathely Oktatásügyéért-díj adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését.
 
A díjat kapta:
 
Czlennerné Illés Lívia, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály óvodai koordinátora
Indoklás: Czlennerné Illés Lívia 1973-ban kezdte óvodapedagógusi pályáját. Elvégezte a soproni Óvónőképző Főiskolát, majd a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodai menedzser szakát. 18 éven keresztül dolgozott óvónőként, óvodavezető-helyettesként Oszkón, majd Szombathelyen több óvodában is. Óvodapedagógusi munkáját mindig odaadóan, nagy gyermekszeretettel, lelkiismerettel végezte. Szívesen vett részt az óvodai nevelés megújítását, fejlesztését segítő tevékenységekben. 1993-ban Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában elvállalta az akkor létrehozott óvodai koordinátor munkakört, és szakmai tudását folyamatosan gyarapítva nagy szakértelemmel látta el ezt a feladatot napjainkig. Aktív szerepet vállalt a városi óvodavezetői munkaközösség irányításában, munkájában. Munkája során jó kapcsolatot alakított ki az intézmények vezetőivel és alkalmazotti közösségeivel. Hivatali munkája mellett közoktatási és minőségbiztosítási szakértőként más településeken is segítette az óvodák szakmai munkáját. Czlennerné Illés Lívia 37 évi aktív óvodapedagógusi, illetve óvodai koordinátori tevékenység után nyugállományba vonul.
 
 
Sulyokné Madarász Kinga, az Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája intézményegység-vezetője
Indoklás: Sulyokné Madarász Kinga a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán tanítói diplomát szerzett. Pedagógus pályáját Balatonfüreden kezdte, majd a szombathelyi Zrínyi Ilona és a Hunyadi János Általános Iskolában tanított. Ez idő alatt elvégezte a rajz szakot. 1987-ben felkérték az akkor induló Simon István Utcai Általános Iskola igazgatóhelyettesi feladatainak ellátására, majd 1994-ben igazgatónak választották. Jelenleg is az Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános Iskolájának intézményegység-vezetője. Vezetése alatt az iskola arculata folyamatosan megújult, átalakult. Nevéhez fűződik többek között az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás bevezetése, külföldi testvériskolai kapcsolatok kiépítése. Vezetésével nyerte el az iskola az ÖKO-Iskola, valamint az Erőszakmentes és egészségtudatos iskola címet. Szakmai munkája igényes, mindent megtesz a pedagógiai színvonal emeléséért, a szakmai kultúra fejlesztéséért. A Műszaki Egyetemen közoktatási vezető végzettséget, majd 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem pedagógia szakos bölcsész és tanár diplomát szerzett. Pedagógiai, osztályfőnöki szaktanácsadóként segíti a megye pedagógusainak munkáját. Országos közoktatási szakértőként pedagógiai, tanügy-igazgatási értékeléseket végez, előadásokat, továbbképzéseket tart.
 
Tóth Csabáné, a Mocorgó Óvoda óvodavezetője
Indoklás: Tóth Csabáné 1980 óta alapító tagként dolgozik a Mocorgó Óvodában. Szervezőkészségével, pedagógiai alázatával jelentős mértékben hozzájárult az óvodai élet gazdagításához, színesítéséhez. 1992 óta óvodavezetőként nagy felelősséggel, pedagógiai következetességgel irányítja az óvodát. Fogékony az új kezdeményezésekre, az intézményben lehetőséget teremt azok alkalmazására. Sokat tesz a család és az óvoda nevelési összhangjának megteremtéséért. Példaértékű a hátrányos helyzetű és a tehetséges gyermekekkel való törődése. A kollégákkal, szülőkkel egyaránt humánus, empátiakészsége követésre méltó. Demokratikus vezető. Magas szintű szervezőkészsége az intézmény fejlődését, korszerűsítését maximálisan segíti. Jó menedzseri képességekkel rendelkezik, a pályázatok kínálta lehetőségeket kihasználva törekszik az óvoda gyarapítására, megújítására infrastrukturális és pedagógiai területen is. A Mocorgó Óvoda infrastrukturális pályázat keretében történt korszerűsítése során áldozatos, odaadó munkát végzett.
 
Zielbauer György, a Reguly Antal Általános Iskola igazgatója
Indoklás: Zielbauer György 1995 óta vezeti a Reguly Antal Általános Iskolát. Vezetői tevékenysége során iskolájában olyan fejlesztéseket valósított meg, amelyek városunk közoktatásában is jelentős többletet jelentenek. Az iskola által működtetett dyslexia-prevenciós osztály a déli városrészen - a törvényi feltételek változásáig - ellátta a kisiskolás sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését, speciális nevelését, oktatását. A Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával az iskolában bevezette - a jelenleg is sikeresen működő - német nemzetiségi oktatást. Pedagógiai munkássága során részt vesz a közoktatás minőségi fejlesztését célzó törekvésekben, erre ösztönzi az általa vezetett pedagógus-közösséget is. Iskolájával aktívan részt vett az Önfejlesztő Iskolák által szervezett képzésekben. Az intézmény pályázott és részt vett a COMENIUS I. Partnerközpontú Működés programban. Rendszeresen képezi magát, és ezt elvárja a nevelőtestület tagjaitól is. A szervezetfejlesztés, a minőségirányítás és a nemzetiségi oktatás-nevelés terén szerzett tapasztalatait az igazgatói munkaközösség tagjaként és közoktatási szakértőként is rendszeresen hasznosítja. Aktív tagja a Német Kisebbségi Önkormányzatnak. Iskolája jelentős szerepet vállal a város német nemzetiségi kultúrájában.
 
***
 
A 2009/2010 tanév során Szombathely több pedagógusa is állami kitüntetésben részesült:
 
 
A Paragvári Utcai Általános Iskola pedagógusa, Baltavári Andrea 2010. március 14-én a Magyar Köztársasági Érdemkereszt bronz fokozatát Budapesten vehette át.
Indoklás: Baltavári Andrea 1985 óta a Paragvári Utcai Általános Iskola biológia–rajz-környezetvédelem szakos tanára. Szakvizsgázott egészségfejlesztő, mentálhigiénikus pedagógusként megalapozott tudással, elkötelezettséggel munkálkodik a tehetséges tanulók fejlesztésén, eredményes felkészítésén. Tanítványai rendszeresen kiemelkedő eredménnyel szerepelnek a megyei és országos tanulmányi versenyeken. Versenyek szervezésében, lebonyolításában is oroszlánrészt vállal, hosszú évek óta felelőse a Kaán Károly természetismereti verseny megyei fordulójának, valamint megyei biológia szaktanácsadóként a Herman Ottó országos biológia verseny megyei megrendezésének. Napi munkája mellett óraadó tanárként középiskolában is tanít, érettségire készít fel eredményesen. Rendszeresen lát el mentori teendőket biológia szakos hallgatók, valamint az Egészségügyi Főiskola egészségnevelő szakos hallgatói körében. Osztályfőnökként is kiemelkedő munkát végez. E tevékenységét is példa értékű tudatosság, tervszerűség jellemzi.
 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Arany Katedra Emlékplakett elismerésben részesült Csetényi Sándorné, a Gépipari, Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium tanára. A kitüntetést 2010. január 22-én a Magyar Kultúra napi ünnepségen vette át.
Indoklás: Csetényi Sándorné az Eötvös Loránd Tudományegyetem elvégzése után egyetlen munkahelyén a Gépipari, Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban 37 éven keresztül tanította szaktárgyait, a matematikát és a fizikát. A természettudományi munkaközösség vezetőjeként irányítója és szervezője volt az iskola természettudományi szakmai munkájának. Kezdettől fogva sikeresen tevékenykedett osztályfőnökként is, közel 25 éven keresztül volt az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. Ifjúságvédelmi felelősként sok éven keresztül foglalkozott nehéz sorsú tanulókkal, 1998-ban a város középfokú oktatási intézményeinek ifjúságvédelmi felelősei a munkaközösség vezetőjének választották.
 
Szintén Arany Katedra Emlékplakett elismerésben részesült Dr. Erdei Mihályné, a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium tanára. A kitüntetést Ő is a Magyar Kultúra napi ünnepségen vehette át.
Indoklás:Dr. Erdei Mihályné 35 éve dolgozik a pedagógus pályán, 12 év általános iskolai gyakorlat után került jelenlegi munkahelyére könyvtárosnak, folyamatosan tanította a magyar nyelv és irodalmat is, elsősorban szakmunkástanulóknak és felnőtteknek. Kiemelkedő tehetséggondozó tevékenysége, tanítványai sikeresen szerepelnek a könyvtárhasználati vetélkedőkön. Könyvtárosként nemcsak diákjai tanulmányi munkáját segíti, hanem mindennapos problémáik megoldását is szívén viseli.
 
A Paragvári Utcai Általános Iskola pedagógusa, Markó Ildikó Karácsony Sándor-díjban részesült, amelyet 2010. január 22-én Budapesten vehetett át.
Indoklás: Markó Ildikó 1983 óta a Paragvári Utcai Általános Iskola 1-2. osztályos tanítója. Nagy szeretettel, megértéssel és igényességgel neveli tanítványait. Rengeteg ötlettel, céltudatosan vezeti a gyerekeket az ismeretszerzés útján. Szakmai tudása kimagasló, mindig kész a megújulásra, keresi a hatékonyabb, eredményesebb módszereket. Kiváló nevelő-oktató munkája miatt a szülők szívesen választják tanító néniül gyermeküknek.
 
 
Szintén Karácsony Sándor-díjban részesült Török Piroska a Paragvári Utcai Általános Iskola pedagógusa, amelyet 2010. január 22-én Budapesten vehetett át.
Indoklás:Török Piroska 1983 óta dolgozik a Paragvári Utcai Általános Iskolában. Tanítói és igazgató helyettesi feladatokat egyaránt ellát. Harmadik–negyedik osztályban magyar nyelv és irodalom tantárgyat tanít. Tanítványai rendszeres résztvevői az anyanyelvi versenyek megyei döntőinek. Az eredmények mögött rendszeres tehetséggondozó tevékenység rejlik.
Nagy empátiával végzi a szociális hátránnyal érkezett, leszakadni látszó tanulók felzárkóztatását, fejlesztését. A 800 fős iskola alsó tagozatának szakmai munkáját odaadással irányítja, szervezi.
 
 
A Bartók Béla Zeneiskola tanára, Békefi Antal Attila a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, valamint a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete által alapított Magyar Művészetoktatásért plakett elismerésben részesült. A kitüntetést 2010. április 22-én vehette át Győrben.
Indoklás: Békefi Antal Attila 1975-től a zeneiskola tanára, 2000-től furulya tanszakvezető. Pályája során dolgozott a kőszegi zeneiskolában, a szombathelyi Fiú Énekiskolában, a Zeneművészeti Szakközépiskolában és a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Magas színvonalon tanítja növendékeinek a fuvola, furulya, kamarazene és zeneirodalom tantárgyakat. Növendékei, kamaracsoportjai sok díjat nyertek nemzetközi, országos és regionális versenyeken, diákfesztiválokon. Sok tanítványát készítette fel a zenei pályára, többen nemzetközi és országos szinten elismert művészek és tanárok.
 
Bonczó Jenőné a szombathelyi Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium kollégiumvezetője Tessedik Sámuel–díjban részesült, amelyet 2010. június 3-án Budapesten a Néprajzi Múzeumban vett át.
Indoklás: Bonczó Jenőné a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán magyar nyelv és irodalom – könyvtár szakon szerzett diplomát, 32 éve dolgozik a pedagógus pályán, 28 éve jelenlegi munkahelyén. Pedagógia szakos egyetemi diplomát szerzett, majd közoktatási vezetői szakvizsgát tett. 14 évig pedagógusként dolgozott abban a kollégiumban, amelynek diákja volt. 1997. óta az intézmény vezetője. Kollégiumvezetőként nemcsak diákjai tanulmányi munkáját segíti, hanem mindennapos problémáik megoldását is szívén viseli.
Tíz éven keresztül szaktanácsadóként segítette a megye kollégiumainak munkáját.
 
 
Filipánits Péterné, a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium nevelőtanára a Kollégiumi Szövetség által alapított Kardos László Emlékérem kitüntetésben részesült.
Indoklás: Filipánits Péterné Papp Tündealapdiplomáját a Berzsenyi Dániel Főiskolán szerezte könyvtár-magyar szakon. 1988. óta kollégiumi nevelőtanárként dolgozik. Tevékenységét kiváló szakmai felkészültséggel, jó pedagógiai érzékkel tudatosan és eredményesen végzi. Külön figyelmet szentel a diákönkormányzat színvonalas és hatékony működésének segítésére. Személyéhez kötődik a kollégium több nagy rendezvénye. Pályázati tevékenységének köszönhetően a kollégium minden évben sok új eszközzel és programmal gazdagodott.
 

 

.